Privacy Policy

JAK MŮŽETE ZÍSKAT PŘÍSTUP KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM ČI JE ZMĚNIT
NEBO VYMAZAT
Pokud byste chtěli uplatnit svá práva týkající se správy Vašich osobních údajů, jejichž výčet
je uveden níže kontaktujte nás zejména na info@zlatavaha.cz.
Ve Vaší žádosti prosím jasně uveďte Váš požadavek týkající se Vašich osobních údajů,
Abychom Vás chránili, tak vyhovujeme pouze žádostem týkajícím se osobních údajů
spojených s konkrétní e-mailovou adresou, kterou používáte k zaslání Vaší žádosti, a je
možné, že bude nutné ověřit Vaši identitu předtím, než Vaší žádosti vyhovíme. Budeme se
snažit vyhovět Vaší žádosti, co nejdříve, jak to bude možné.
S ohledem na skutečnost, že mnohdy potřebujeme uchovávat určité údaje pro účely vedení
záznamů a/nebo k dokončení transakcí, které byly započaty před podáním žádosti týkající se
Vašich osobních údajů (např. při nákupu nebo rezervaci nebo při účasti v reklamní akci)
může se stát, že budeme moci vyhovět Vaší žádosti až po dokončení dané akce.

CO JSOU ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tato stránka popisuje způsoby, jakými webová stránka nakládá s osobními údaji svých
návštěvníků.
Toto oznámení se vydává v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro ty, kteří jsou ve
spojení s webovými službami společnosti Dracho s.r.o., a je přístupné elektronicky na adrese:
www.zlatavaha.cz
Informace jsou poskytovány pouze webové stránce www.zlatavaha.cz společnosti správce a
nikoli jiným webovým stránkám, které uživatel může navštívit prostřednictvím odkazů.

„SPRÁVCE“ ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je společnost DRACHO s.r.o., sídlem Senovážné náměstí 981/21,
Nové Město, 11000 Praha 1, IČO: 25579746, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 79222 (dále také jen „ DRACHO s.r.o. nebo
„společnost“)

„ZPRACOVATEL“ ÚDAJŮ
Zpracovatelem osobních údajů je společnost DRACHO s.r.o.

MÍSTO ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
Web hostují stroje, které provozuje externí firma, avšak zprávy jsou zasílány správci údajů za
účelem odpovídání na žádosti uživatelů a zajištění rezervace.
Zpracovávání související s webovými službami této stránky se tedy odehrává v prostorách

správce a externích zpracovatelů v relevantních prostorách.
Žádné údaje z webové služby nejsou sdělovány ani jednou z těchto dvou společností třetím
stranám, pokud to není relevantní pro účel zpracovávání nebo to neukládá zákon či nařízení.

ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
Osobní údaje poskytnuté uživateli dobrovolně a volitelně zasíláním žádostí o informace o
hotelových zařízeních (ceny, dostupnost pokojů, atd.) nebo žádostí o zaměstnání zasláním
životopisů v elektronické podobě jsou používány výhradně za účelem poskytnutí služby nebo
zaměstnání a nejsou prozrazovány třetím stranám, pokud není zveřejnění vyžadováno
zákonem nebo není relevantní a nezbytné pro vyhovění žádostem.
Zejména osobní údaje dobrovolně poskytnuté stranami dotčenými zpracováváním budou
shromažďovány a zpracovávány, a to i elektronicky, přímo a/nebo prostřednictvím
pověřených třetích stran (společnost poskytující e-mailové služby, hostingová společnost
webové stránky, IT specialista, externí účetní firma, právní zástupce) pro následující účely:
kontrola dostupnosti požadovaných pokojů ve srovnání s informacemi v rezervačním
formuláři
vytvoření a potvrzení rezervace poskytnutím osobních identifikačních údajů a údajů o kreditní
kartě jakožto záruky;
spuštění případných reklamních a obchodních aktivit v souladu s čl. 130 odstavce 4
legislativního nařízení č. 196/2003;
z důvodu zajištění souladu s platnými administrativními, účetními a daňovými povinnostmi a
právními předpisy;
poskytování odpovědí týkajících se našich hotelových služeb (dostupnost pokojů, ceny,
konferenční místnosti, catering, atd.);
registrace k odběru novinek pro získání pravidelných obchodních nebo reklamních sdělení;
posuzování životopisů, které mohou být přijaty z důvodu kompatibility s jakýmikoliv
vnitřními požadavky;
pro jednání správce u soudu nebo v předběžných fázích, které mohou vést k právním krokům
proti zneužitím vyplývajících z nezákonného používání webové stránky nebo souvisejících
služeb uživatelem;
pro statistické účely v anonymní podobě (posouzení počtu návštěv, atd.).

REZERVACE
Osobní údaje pro rezervace budou zpracovávány v elektronické a papírové podobě výhradně
za účelem zajištění rezervace pokojů dle sjednaných podmínek.
Rezervační platformu vlastní společnost HRS – Hospitality & Retail Systems, externí
zpracovatel, který bude hotelu předávat údaje dotyčné strany za účelem běžných činností
souvisejících se správou ubytování.
Údaje se musí zaznamenávat do našich elektronických databází přístupných zaměstnancům,
kteří byli řádně poučeni a vyškoleni v oblasti bezpečnosti osobních údajů a důvěrnosti

informací.
K potvrzení rezervace musí být jako záruka poskytnuta kreditní karta; rozumí se, že zákazník
může na konci pobytu zvolit platbu v hotovosti.

SPRÁVA ŽIVOTOPISŮ
Společnost bude zpracovávat životopisy obdržené e-mailem nebo od třetích stran –
náborových společností (zveřejněné inzeráty na portálech atd.), aby vyhodnotila potenciální
žádosti uvnitř společnosti nebo takové, které by mohly být podány v blízké budoucnosti.
Zpracovávání probíhá elektronicky s výjimkou životopisů obdržených poštou.
Životopisy, které budou považovány za „zajímavé“, budou uchovány v sídle firmy po dobu
nepřekračující jeden rok a budou zpracovávány v plném souladu s minimálními
bezpečnostními opatřeními uvedenými v čl. 33, 34 a 35 legislativního nařízení č. 196/2003.
Životopisy považované za irelevantní a životopisy uchovávané déle než 12 měsíců budou
zničeny.
Životopisy se budou uchovávat v sídle společnosti a nebudou zpřístupněny neoprávněným
třetím stranám.
Totéž může být posouzeno firemními zaměstnanci nebo spolupracovníky, kteří byli
jmenováni a jsou zodpovědní za zpracovávání.
Nicméně však vybízíme žadatele k tomu, aby respektovali následující pravidla při odesílání
životopisů v elektronickém formátu:
Vyplňte svůj životopis v evropském formátu; zašlete životopis ve formátu PDF; v životopise
se vyvarujte uvádění citlivých údajů (týkajících se zejména zdravotního stavu, náboženských,
filozofických nebo politických přesvědčení), které nejsou relevantní pro pracovní nabídku;
udělte souhlas se zpracováním.
Společnost si vyhrazuje právo zbavit se životopisů, které nesplňují výše uvedené požadavky.
Účel zpracovávání, který souvisí se správou životopisů, se týká aktivit úzce souvisejících s
vyhodnocováním, náborem a výběrem zaměstnanců, za účelem spolupráce, trvalého nebo
dočasného zaměstnání, stáže, respektive za účelem umožnění úspěšnému uchazeči vypracovat
diplomovou práci v naší centrále.

OBCHODNÍ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU
DRACHO s.r.o. zasílá zákazníkům a obchodním partnerům obchodní sdělení pouze v případě,
že disponuje předchozím souhlasem těchto subjektů s jejich zasíláním.
Subjekt údajů může zrušit svůj odběr hotelového zpravodaje s novinkami jednoduše kliknutím
na příslušnou ikonu.
Odesílání těchto zpráv je svěřeno třetí straně, poskytovateli e-mailových služeb.

SDĚLOVÁNÍ A ŠÍŘENÍ ÚDAJŮ
S osobními údaji shromážděnými z příslušného webu mohou nakládat pouze osoby oficiálně
jmenované a vyškolené v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti osobních údajů.
Sdělování osobních údajů subjektu údajů se může vztahovat k:

Organizacím nebo veřejným úřadům na základě zákonných a/nebo smluvních povinností;
společnostem HRS – Hospitality & Retail Systems, externím zpracovatelům jakožto
společnostem nebo konzultantům, kteří jménem správce vykonávají činnost pro řádné
fungování stránky a správu stejným způsobem získaných informací;
Poštovní policii pro určení, zda by jakákoliv činnost mohla poškodit web společnosti;
Zaměstnancům nebo společnostem poskytujícím služby, když je sdělení nezbytné, aby
dotyčná osoba mohla využít hotelových služeb.
Osobní údaje nebudou zpřístupněny.

NAVIGAČNÍ ÚDAJE
Během svého běžného provozu softwarové aplikace, které jsou určeny pro provoz tohoto
webu, získávají některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitní v běžném IP protokolu
internetové komunikace.
Ačkoli nejsou shromažďovány, aby byly přiřazeny přímo k subjektům údajů, ze své povahy a
skrze zpracovávání a následné korelace s údaji, které mají třetí strany (poskytovatelé), mohou
tyto informace umožnit identifikaci uživatelů.
Tato kategorie údajů zahrnuje IP adresy či doménová jména počítačů používaných uživateli k
připojení k webu, datum a čas požadavku, URI (jednotný identifikátor zdroje) požadovaných
zdrojů, velikost souborů získaných v odpovědi ze serveru, digitální kód označující stav
odpovědi ze serveru (ok, chyba, atd.) a další parametry týkající se operačního systému a
prostředí počítače.
Tyto údaje slouží pouze k získání anonymní statistické informace o používání webu a ke
kontrole, zda web funguje správně; jsou odstraněny ihned po zpracování.
Tento web může zpřístupnit osobní údaje, které, je-li požadováno v souladu se zákonem,
mohou být sděleny soudním orgánům pro účely obrany státu nebo prevence, odhalování a
potlačování kriminality, slouží k zajištění ochrany osobních údajů subjektů údajů, které
využívají online služeb na webu, pro případná obranná vyšetřování, nebo v každém případě
pro prosazování nebo hájení oprávněného práva a zájmu správce u soudu a stále v souladu se
zásadami relevantnosti a přiměřenosti s ohledem na účel zpracovávání.

NEPOVINNÁ POVAHA POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ
Pokud není uvedeno jinak, jde-li o navigační údaje, uživatel může volně poskytovat osobní
údaje pro vytvoření online rezervace.
Zlepšení procesu on-line rezervace předpokládá souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho
osobních údajů dle zásad zpracování osobních údajů této webové stránky.
Možné získání jiných osobních údajů skrze specializované formuláře (např. nahrávka ve
zpravodaji) vyžaduje, aby si subjekt údajů byl vysloveně vědom této informace jakožto
udělení oprávnění pro zpracování svých osobních údajů.
Neposkytnutí osobních informací poskytnutých webovou stránkou může znemožnit vyhovění
žádosti.

Odesílání dobrovolných, jednoznačných a nepovinných e-mailů na adresy uvedené na těchto
stránkách znamená následné získání adresy odesílatele, což je nezbytné k vyřízení žádosti, a
zároveň jakýchkoliv jiných osobních údajů obsažených ve zprávě.

METODY ZPRACOVÁVÁNÍ
Osobní údaje jsou zpracovávány v papírové podobě a/nebo automatizovanými nástroji pro
dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly shromážděny, nejdéle však po dobu tří let.
Dodržují se zvláštní bezpečnostní opatření, aby se předešlo ztrátě údajů, zneužití,
nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu.

ÚDAJE DOBROVOLNĚ POSKYTNUTÉ UŽIVATELEM
Odesílání dobrovolných, jednoznačných a nepovinných e-mailů na adresy uvedené na těchto
stránkách má za následek získání adresy odesílatele, což je nezbytné k vyřízení žádosti, a
zároveň jakýchkoliv jiných osobních údajů obsažených ve zprávě.

SOUBORY COOKIES
Soubory cookies jsou malé soubory uložené na Vašem pevném disku. Umožňují jednodušší
navigaci a usnadňují užívání webu.
Soubory cookies obvykle umožňují přístup k informacím již uloženým v počítači dotyčné
osoby pro účely, které mohou být charakteru obchodního (např. profilování) nebo technického
(pro zajištění řádného fungování navštívených stránek).
V souladu se směrnicí 2009/136/ES nemusí být k použití souborů cookies vyžadován žádný
výslovný souhlas, protože budou používány pouze relační cookies, nebo soubory cookies pro
správné fungování webové stránky.
Nesmí být použity soubory cookies pro přenos osobních informací, ani takzvané trvalé
cookies jakéhokoliv druhu, tj. systémy sledování uživatele.
Použití tzv. relačních cookies (které nejsou trvale uloženy v počítači uživatele a při zavření
prohlížeče zmizí) je přísně omezeno na předávání identifikátorů relace (skládající se z
náhodných čísel generovaných serverem) nezbytných pro bezpečné a efektivní prohlížení
webu.
Relační cookies používané na těchto stránkách nepoužívají jiné počítačové techniky, které
mohou potenciálně narušit důvěrnost uživatelových údajů o prohlížení a které nepovolují
získání osobních identifikačních údajů uživatele.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Subjekty údajů mají právo, a to kdykoli, získat potvrzení o existenci nebo neexistenci
dotyčných údajů a mají právo být informováni o jeho obsahu a původu, ověřit jeho správnost
nebo požádat o jeho začlenění, aktualizaci nebo opravu (čl. 7 legislativního nařízení č.
196/2003).
V souladu se stejným článkem mají subjekty údajů právo požadovat odstranění, změnu do
anonymní podoby či zablokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem a v každém
případě odmítnout jejich zpracování na základě legitimních důvodů.

Žádosti musí být zaslány společnosti Dracho s.r.o., správci osobních údajů.
Níže jsou shrnuta práva subjektu údajů:
Na informace a na přístup k osobním údajům (právo požadovat informace o svých osobních
údajích uložených u společnosti, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců,
kterým byly předány a o účelu uložení osobních údajů.),
• na opravu osobních údajů (pokud nejsou údaje fyzické osoby uložené u společnosti
přesné či správné, může je jejich nositel kdykoliv nechat společností opravit),
• na výmaz, případně omezení zpracování osobních údajů (výmaz svých osobních práv
může fyzická osoba požadovat kdykoliv prostřednictví výše uvedených kontaktů
společnosti. Osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do
jednoho měsíce po podání žádosti. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním,
daňově-právním, obchodně-právním povinnostem uchovávání nebo jiným zákonem
stanoveným důvodům, může být místo výmazu osobních údajů pouze omezeno jejich
zpracování. V takovém případě obdrží dotčená osoba od společnosti sdělení. Po výmazu
osobních údajů již není možné zajistit jejich nositeli k osobním údajům přístup),
• na přenositelnost údajů (pokud fyzická osoba požaduje získat své osobní údaje, které
zpracovává společnost, společnost osobní údaje předá jejich nositeli nebo jinému
správci, kterého fyzická osoba označí, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu,
• a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Na společnost je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet emailem na adrese:
info@zlatavaha.cz nebo poštou na adrese: Senovážné náměstí 981/21, Nové Město, 11000 Praha 1.
Fyzická osoba má právo podat proti společnosti jako správci jeho osobních údajů stížnost u
dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).